معرفی همایش

صفحه اصلی > معرفی همایش

 اهداف همایش
1- آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و صنعتی و جدیدترین متدهای پزوهشی انجام یافته در حوزه مهندسی نفت.
2- ارتباط و تبادل نظر بین پژوهشگران و اساتید سراسر کشور.
3- جلب توجه صاحب نظران و سیاستگذاران بخش های مرتبط به اهمیت استفاده از علوم و فناوری های نوین در بهینه سازی فعالیت ها.
4- ترویج تحقیقات بنیادی در و کاربردی در بخش های مرتبط و شناسایی ایده های برتر و تبدیل آنها به طرح های سازنده.
5-فراهم سازی بستر مناسب برای انتقال دانش و تجربیات بین متخصصین سراسر کشور.
6-ارائه راهبردها و راهکارهای تحقق فعالیت های بنیادین.
7-دستیابی به راهکارهای مناسب توسعهو ترویج علوم و فنون کاربردی.
8- فراهم کردن بستر مناسب برای ارتباط علمی و فنی بین دانشگاه و صنعت.