اعضای کمیته علمی

صفحه اصلی > اعضای کمیته علمی

 

رديف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر اسداله جوع عطا بیرمی

رئیس همایش

2

دکتر محمد آبدیده

دبیر علمی

3

دکتر محمد امین غلامزاده

دبیر همایش