تاریخ های مهم

صفحه اصلی > تاریخ های مهم


آخرین مهلت ارسال  مقالات:

1دی ماه 1395
مهلت ارسال مقالات تا ۹۵/10/30 تمدید گردید.

آخرین مهلت ثبت نام در همایش:

20 بهمن ماه 1395

تاریخ اعلام نتایج داوری نهایی:

15 بهمن ماه 1395

تاریخ برگزاری کنفرانس:

4 و 5 اسفند
95